Mitä on design?

Sanaa design käytetään melko huolettomasti, mutta oletko koskaan pysähtynyt miettimään lähemmin, mitä tämä sana oikeastaan tarkoittaa? Tällä sivulla paneudumme hieman lähemmin tämän moniulotteisen sanan merkitykseen.

Design tarkoittaa muotoilua

Jos sana design halutaan kääntää suomenkieleen paremmin sopivaksi, ehkä paras sana korvaamaan sanaa design on muotoilu. Molemmilla sanoilla tarkoitetaan jonkin kohteen, kuten erilaisten esineiden, muodon sekä käytettävyyden suunnittelua. Lisäksi sanalla voidaan viitata tuotteen valmistukseen. Muotoilusta voidaan puhua myös kaksiulotteisten graafisten suunnitelmien, brändien tai käyttöliittymien toteutuksen ja suunnittelun yhteydessä. Myös tällaiset työtehtävät saattavat sisältyä muotoilijan tekemään työhön. Muotoilun kautta pyritään esimerkiksi tuomaan esiin visuaalisia tyylejä. Sen avulla voidaan myös havainnollistaa kyseisellä tuotteella olevia ominaisuuksia tai tuotteen käytettävyyttä. Muotokieli on tässä tavoitteessa keskeisessä asemassa.

Mitä tarkoitetaan muotokielellä?

Puhuttaessa designista, puhutaan usein myös muotokielestä. Asiaan perehtymättömälle tämä termi saattaa olla aivan vieras, minkä vuoksi avaamme tämän termin merkitystä hieman tällä sivulla. Ensinnäkin muotokielen tavoitteena on ilmaista esineen visuaalinen muoto tai hahmo. Muotokieltä voidaan pitää jopa visuaalisena keinona kommunikoida symbolisin merkityksin. Yhteisöissä ja erilaisten kulttuurien piirissä niille ominaisen muotokielen lukeminen opitaan lähes huomaamatta, minkä vuoksi muotokielen ymmärtämistä saatetaankin pitää yhteisöjen sisällä asiana, joka on aivan itsestään selvä. Muotokieli kuuluu yhteisölliseen merkitysjärjestelmään eli diskurssiin sen luonnollisena muotona. Tämän lisäksi sitä voidaan pitää visuaalisen järjestelyn osana.

Muotoilu vaatii muotoilijalta visuaalista toimintaa sekä ajattelua. Muotoilijan tavoitteena on havainnollistaa niitä periaatteita, jotka on sovittu tuotekehityksen aikana. Tähän hän käyttää erilaisia visuaalisia keinoja. Apunaan hänellä on muotoilutiimi. On tärkeää, että sekä muotokieli että konsepti määritellään tuotekehityksen aikana, koska muutoin tuotekehitystiimille saattaa olla epäselvää, millaisia asioita muotoilulla pyritään havainnollistamaan. Yhteinen tavoite on erittäin tärkeä.

Miten muotokieltä voidaan määritellä?

Miten muotokieltä sitten voidaan määritellä? Eräs tapa määritellä muotokieltä on käyttää visuaalisia tauluja, jolloin muotokieli määritellään kolmessa vaiheessa. Tässä menetelmässä käytettävät visuaaliset taulut ovat elämäntapataulu, muotokielitaulu sekä kuvaskenaario.

Muotokieli voidaan määritellä myös toisella tavalla, jakamalla se kahteen luokkaan – symboliseen sekä poeettiseen muotokieleen. Tässä määritelmässä symbolisena muotokielenä pidetään sellaista muotokieltä, jota yhteisö käyttää kommunikoimiseen. Poeettista muotokieltä voidaan pitää hieman symbolista muotokieltä monimutkaisempana, koska sen ymmärtäminen ei ole niin itsestään selvää kuin symbolisen muotokielen. Poeettisen muotokielen kautta luovat yksilöt pyrkivät nimittäin ilmaisemaan omia ajatuksiaan luovan prosessin kautta.

Mitä tarkoitetaan symbolisella kommunikaatiolla?

Mitä sitten tarkoitetaan symbolisella kommunikaatiolla? Nimensä mukaisesti symbolisessa kommunikaatiossa hyödynnetään erilaisia symboleita, jotka voivat olla merkkejä, tunnuskuvia, vertauskuvia, tunnusmerkkejä tai tuntomerkkejä. Jokainen näistä merkeistä edustaa tiettyä asiaa. Osa symboleista voi olla luonteeltaan uskonnollisia. Lähes kaikki meistä tunnistavat esimerkiksi ristin ja Daavidintähden, jotka ovat erinomaisia esimerkkejä uskonnollisista symboleista. Harvempi meistä tunnistaa Dharman pyörän, Bahain tähden ja Ahimsan, jotka ovat myös uskonnollisia symboleita. Myös liput ovat symboleita, jotka edustavat tiettyjä valtioita.

Symboli-sanan juuret juontavat kreikankieliseen sanaan symbolon, joka tarkoittaa sopimusta ja tunnusta. Sen voidaan katsoa juontavan juurensa myöskin latinaan, josta löytyy sana symbolum. Symboleita on tutkittu myös psykologian keinoin ja tultu siihen tulokseen, että esimerkiksi ihmisen unessa esiintyy usein alitajuntaisia symboleita.