Mitä teollinen muotoilu on?

Teollinen muotoilu on tärkeä osa yritysten toimintaa ja tuotteita onkin muotoiltu jo 1700-luvulla. Nykyaikaisessa kovassa kilpailussa, jossa kuluttajille on tarjolla tuotteita pilvin pimein, on erityisen tärkeää erottua hyvän muotoilun avulla.

Teollisen muotoilun historia

Teollinen muotoilu alkoi jo 1700-luvulla. Tuolloin elettiin teollisen vallankumouksen aikaa ja valistusaikaa, jolloin myös asiantuntijuuden voidaan katsoa syntyneen. Höyrytekniikka patentoitiin vuonna 1769 Englannissa, mikä oli suuri edistysaskel teollisuuden kehittymiselle. Teollistuminen oli erityisen nopeaa 1800-luvulla. 1900-luvun alkupuolella sähkön käyttö sekä erilaisten teknisten keksintöjen yleistyminen olivat ajalle tyypillisiä edistysaskeleita. Erilaisia laitteita ja koneita suunniteltiin aikaisempaa enemmän.

Peter Behrensiä pidetään ensimmäisenä varsinaisena teollisena muotoilija. Hän teki työuransa 1900-luvun alun Saksassa toimien AEG:n muotoilijana. Hänen työuransa on mielenkiintoinen siinäkin mielessä, että hän toimi ensin taidemaalarina ja opiskeli tämän jälkeen itsenäisesti arkkitehdiksi.

Teollista muotoilua voidaan pitää sovellettuna taiteena

Pyrittäessä kuvailemaan ja määrittelemään teollista muotoilua voidaan sitä kutsua myös sovelletuksi taiteeksi, koska teollisessa muotoilussa pyritään ottamaan huomioon sekä estetiikka, kaupallisuus että taloudellisuus. Teollisen muotoilijan tehtävänä on suunnitella tuotteiden ulkomuoto sekä se ilme, jolla pyritään havainnollistamaan tuotteiden toimintoja. Lisäksi hänen tehtävänään on tutkia erilaisia pintakäsittelymahdollisuuksia, pintoja sekä väritysvaihtoehtoja.

Tavallisesti teollinen muotoilija kuuluu tuotekehitystiimiin, jonka tavoitteena on taata miellyttävä käyttäjäkokemus. Tämän lisäksi tiimi pyrkii vaikuttamaan tuotteen yrityskuvaan ennalta sovitulla tavalla. On tärkeää, että tuotteet pyrkivät vastaamaan määritellyn kohderyhmän tarpeisiin ja mieltymyksiin ja juuri tähän tuotekehitystiimi pyrkii parhaansa mukaan. Jokaisen tuotteen muoto pyritään luomaan optimaaliseksi. Tässä tehtävässä tulee ottaa huomioon kaikki ne osatekijät, jotka vaikuttavat muotoon sekä kaikkien näiden osatekijöiden keskinäiset suhteet. Käytettävyyden, ergonomian, kaupallistettavuuden ja valmistettavuuden kehittäminen on tuotekehitystiimin haasteellinen, mutta antoisa tehtävä.

Teollisen muotoilijan työtä voidaan verrata arkkitehdin työhön, koska sekä arkkitehti että teollinen muotoilija joutuvat työskentelemään tiettyjen lainalaisuuksien pohjalta eikä heidän työnsä mahdollista samalla tavalla täydellistä ilmaisunvapautta kuin vaikkapa taiteilijan työ. Kuitenkin molemmissa töissä on myös piirteitä, joita löytyy taiteilijan työstä; molemmissa töissä estetiikan huomioiminen on keskeisessä asemassa. Nykyaikainen teollinen muotoilija käyttää työssään runsaasti erilaisia digitaalisia työvälineitä, joiden avulla hän voi käsitellä kuvia ja suunnitella tuotteiden muotoilua. Erilaiset 3D-mallinnusohjelmat sekä -suunnitteluohjelmistot ovat teollisen muotoilijan tärkeitä työkaluja. Erilaisia muotoilukäyttöön tarkoitettuja suunnitteluohjelmia on nykyisin tarjolla lukematon määrä.

Suomessa teollisen muotoilijan ammattiin johtavaa koulutusta tarjoavat Aalto-yliopisto sekä Lapin yliopisto. Artenomi AMK tai muotoilija AMK koulutusta tarjoavat monet ammattikorkeakoulut, kuten Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti, Hämeen ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu sekä Mikkelin ammattikorkeakoulu. Jos teollisen muotoilijan, muotoilijan tai artenomin työ kiinnostaa, kannattaa tutustua tarkemmin koulutusta tarjoavien oppilaitosten hakuehtoihin.